Afdelingsinformatie

Sylviuslaan 11 9728 NS Groningen info@omcnoord.nl

[050] 368 22 22

Disclaimer

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over OMC Noord en haar activiteiten. OMC Noord besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar site verstrekte informatie. OMC Noord doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de in de website verstrekte informatie.
OMC Noord, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt.
Door deze site te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat OMC Noord niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site.
Deze site kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten. OMC Noord draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties

OMC Noord behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat deze dit wenselijk en noodzakelijk achten.

Privacybeleid

Voor OMC Noord is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. OMC Noord verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Op deze site worden alle redelijke maatregelen getroffen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, en om deze informatie te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen via het internet nooit voor honderd procent veilig of storingsvrij zijn. Met name bij het verzenden van e-mail van en naar deze site moet u altijd rekening houden met de mogelijkheid van inbreuk op de beveiliging.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor eventuele andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast maken we volledig gebruik van alle informatie die via deze site wordt verzameld die niet op persoonsgebonden gegevens is terug te voeren.
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.
Voor alle vragen, opmerkingen over de hierboven genoemde onderwerpen en overige communicatie van OMC Noord kunt u zich wenden tot de afdeling Marketing via 050 3682222 of door een e-mail te sturen info@omcnoord.nl

Copyrights

De inhoud van de website van OMC Noord, inclusief de subsite RCNN en alle directe en indirecte bestanddelen, zijn eigendom van OMC Noord tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC Noord, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan OMC Noord. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC Noord is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.